Akita u Izis FCI BISHO

"Bisho"

 


BISHO jako szczeniak / BISHO as a puppy: