Akita u Izis FCI KATSU


KATSU jako szczeniak / KATSU as a puppy: