Akita u Izis FCI WASHI

"Neko"

Akita u Izis FCI WASHI & YASU


WASHI jako szczeniak / WASHI as a puppy:

 

Akita u Izis FCI WASHi & YASU

 Akita u Izis FCI WASHI - 5 tygodni Akita u Izis FCI WASHI - 8 tygodni